Školní Řád

Školní řád VOŠ sociálně právní v Praze 10, Jasmínová 3166/37a

 

 

1. Úvod

 

1.1 Podmínky studia na vyšší odborné škole upravuje zejména zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.

 

 

 

2. Organizace studia

 

2.1 Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na dvě období („semestry“). Zimní období začíná 1. září a končí 31. ledna. Letní období začíná 1. února a končí 31. srpna.

 

2.2 Jednotlivá období se dále člení na období školní výuky, období pro samostatné studium a k získání hodnocení („zkouškové období“), období školních prázdnin, a na další členění v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem (např. období souvislé praxe).

 

2.3 Vyšší odborné vzdělání obsahuje teoretickou přípravu (výuka) a praktickou přípravu (odborná praxe). Odbornou praxi může student vykonávat pouze na pracovištích, se kterými má škola uzavřenou smlouvu o zajištění odborné praxe.

 

 

 

3. Zápis ke studiu a zápis do vyššího ročníku

 

3.1 Uchazeč, který byl přijat ke studiu, se stává studentem školy dnem zápisu.

 

3.2 Zápisy probíhají v termínech a za podmínek zveřejněných na webových stránkách školy nebo jinou vhodnou formou oznámení uchazečům o studium.

 

3.2 Pokud se uchazeč o studium (student) bez závažného důvodu nedostaví k zápisu do prvního ročníku (vyšších ročníků) do 3 dnů od stanoveného termínu, bude posuzován, jako by studium vůbec nezahájil (studia zanechal).

 

 

4. Práva a povinnosti studenta

 

4.1 Student má právo na vzdělávání i na informace o průběhu a výsledcích svého studia v souladu s předpisy upravujícími studium na VOŠ.

 

4.2 Student může aktivně ovlivňovat cíl svého vzdělávání i skrze práva spojená s volbou zástupců studentů do školské rady či orgánů studentské samosprávy.

 

4.3 Student je povinen se seznámit se školním řádem a má právo být o jeho obsahu i poučen.

 

4.4 Student má právo využívat materiální vybavení školy v rámci plnění studijních úkolů. K vybavení školy je povinen se chovat šetrně.

 

4.5 Povinností studentů je řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a další předpisy upravující studium a plnit pokyny pracovníků školy.

 

4.6 Student je povinen neprodleně písemně oznámit a doložit škole veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání (např. změna osobních údajů, důležité osobní situace).

 

4.7 Jednání školy je v souladu s vysokými společenskými a profesními nároky budoucího pracovníka v oboru sociální práce. Student svým chováním reprezentuje školu.

 

 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví, odpovědnost za škodu

 

5.1 Student je povinen zúčastnit se školení a dodržovat předpisy a pokyny školy o bezpečnosti a ochraně zdraví při vzdělávání a činnostech souvisejících, jakož i předpisy o požární ochraně.

 

5.2 Student je povinen neprodleně oznámit škole veškeré skutečnosti, které mohou být důležité na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

5.3 Student ihned nahlásí úraz zástupcům vedení školy, případně pověřenému pracovníkovi pro oblast bezpečnosti práce, nebo učiní toto oznámení jiným vhodným způsobem

 

5.4 Student v případě zjištění ohrožující situace upozorní na tuto skutečnost některého z pracovníků školy, aby následky hrozícího nebezpečí byly minimalizovány.

 

5.5 V případě akutního ohrožení života, zdraví a majetku student využívá všech dostupných prostředků ke zvládnutí krizové situace, přičemž ochrana zdraví má přednost před ochranou majetku.

 

5.6 Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech v souladu s obecnými předpisy.

 

5.7 Je striktně zakázáno užívání (vnášení, držení, distribuce apod.) a šíření omamných, návykových a jiných nebezpečných látek a jevů. Student se nesmí účastnit výuky a činností souvisejících (praxe, seznamovací kurz apod.), v areálu školy i mimo něj, je-li pod vlivem těchto látek.

 

5.8 Student je plně odpovědný za své osobní věci. Pokud má u sebe z vážných důvodů větší částku peněz nebo věc vyšší hodnoty, požádá o uložení ve školním trezoru. Jinak si za tyto hodnoty a za věci osobní potřeby odpovídá sám.

 

 

6. Ochrana osobnosti

 

6.1 Student je povinen dbát osobnostních práv, jak vyplývá z obecně závazných předpisů.

 

6.2 Je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální a jiné obdobné záznamy pedagogů, dalších zaměstnanců školy i ostatních studentů a také osob, se kterými přijde v rámci plnění studijních povinností do styku, např. při praxe, a to jak v areálu školy, tak i mimo něho.

 

6.3 Je také zakázáno rozšiřování výše uvedených záznamů jakýmkoliv způsobem – na internetu, sociálních sítích (např. facebook) apod.

 

6.4 Výše uvedené jednání může být posuzováno i jako hrubé porušení školního řádu s důsledky s tím spojenými.

 

6.5 Výjimku z uvedeného zákazu představuje výslovný souhlas příslušné (nahrávané) osoby, zejména z důvodů pedagogických či studijních.

 

 

7. Plagiátorství a ochrana autorských práv

 

7.1 Student dbá zejména při zpracovávání absolventské práce, seminárních prací, referátů a jiných výstupů ochrany autorských práv. A to hlavně tak, že použité prameny (literaturu, obrazové a zvukové záznamy, i jiné zdroje) řádně uvádí a cituje.

 

7.2 Nerespektování výše uvedeného se vzhledem k závažnosti pochybení může projevit např. neúspěšným hodnocením v daném předmětu, zadáním nové absolventské práce, v krajním případě i vyloučením ze vzdělávání.

 

 

8. Organizace výuky a provozní informace

 

8.1 Vyučovací hodina při teoretickém vyučování trvá 45 minu, při odborné praxi 60 minut. Vyučovací hodiny lze v odůvodněných případech spojovat a dělit.

 

8.2 V době výuky student přichází do školy a na vyučování (praxi apod.) včas.

 

8.3 Jestliže se vyučující nedostaví na výuku do 15 minut po začátku vyučovací hodiny, oznámí studenti tuto skutečnost neprodleně na studijním oddělení, případně učiní oznámení jiným vhodným způsobem.

 

8.4 Informace o změnách ve vyučování, suplování, organizaci a průběhu školního roku, důležitých termínech apod. sledují studenti ve VOSSP dokumentech na Google Disku, na hlavní nástěnce ve vestibulu školy, případně jsou oznámeny studentům jiným vhodným způsobem.

 

8.5 Do kanceláří vedení školy, sekretariátu, studijního oddělení a knihovny vstupují studenti pouze v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě.

 

 

9. Docházka

 

9.1 Student je povinen řádně se aktivně účastnit výuky a odborné praxe. V daném období („semestru“) absolvuje minimálně 70 % reálně odučených hodin příslušného předmětu.

 

9.2 Odborná praxe vyžaduje 100 % účast. To platí i pro předmět Orientace v sociální síti, který má obdobné poslání. Případné zameškané hodiny je třeba plně nahradit. Student je povinen aktuální či předpokládanou absenci v rámci odborné praxe neprodleně ohlásit telefonicky a zároveň e-mailem na příslušném pracovišti praxe.

 

9.3 O důvodech dlouhodobé nepřítomnosti (2 týdny a více) student předem informuje písemně vyučující příslušných předmětů.

 

9.4 Student, který se bez řádné omluvy neúčastní výuky nejméně 20 vyučovacích dnů, bude písemně vyzván, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti. Jestliže student nedoloží důvody své nepřítomnosti nebo nenastoupí do školy, bude po uplynutí 3 týdnů od doručení výzvy posuzován, jako by vzdělávání zanechal.

 

 

10. Hodnocení výsledků vzdělávání

 

10.1. V každém předmětu má student právo být seznámen se svým průběžným hodnocením, pokud je stanoveno. Výsledky průběžného hodnocení mohou být zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu a zápočtu.

 

10.2 V případě, že student nesplnil stanovené procento (70 %) účasti na výuce daného předmětu, může mu vyučující zadat další pracovní úkoly a po jejich řádném splnění umožnit studentovi získat hodnocení. Pokud však klesla docházka studenta v teoretickém předmětu pod 50 % reálně odučených hodin, nesplnil podmínku pro získání úspěšného hodnocení, resp. udělení zápočtu.

 

10.3 Každý student má kromě řádného termínu zkoušky právo na dva opravné termíny. Zkouška ve 2. opravném termínu má formu komisionálního přezkoušení. Student je povinen při hodnocení předložit výkaz o studiu, jinak nemůže získat hodnocení.

 

10.4 V případě, že student nezískal všechna úspěšná hodnocení v řádném zkouškovém období nebo v jiných stanovených termínech (např. u odborné praxe), musí písemně požádat ředitele školy o jeho prodloužení. K žádosti student použije příslušný formulář.

 

10.5 Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil všechny podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník.

 

10.6 V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, na písemnou žádost studenta určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období („semestru“).

 

 

11. Neúčast studenta na termínech pro získání hodnocení (zkouškách apod.)

 

11.1 Student může z vážných důvodů omluvit (a doložit) svou neúčast na termínech pro získání hodnocení (zkouška, klasifikovaný zápočet a zápočet) pouze písemně, včetně elektronické komunikace, nejpozději do 3 dnů od předepsaného termínu pro získání hodnocení.

 

11.2 Nedostaví-li se student bez řádné omluvy nebo neobdržela-li škola jeho omluvu včas, posuzuje se, jako by nevyhověl (nezískal zápočet).

 

 

12. Komisionální zkouška

 

12.1. Forma komisionální zkoušky se použije v případě konání druhé opravné zkoušky či klasifikovaného zápočtu. Dále v případech, kdy student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení svého vzdělávání. Dále na základě doporučení vyučujícího příslušného předmětu, a to zejména v případě překročení povoleného podílu absence na celkovém objemu reálně odučených hodin.

 

12.2 Termín komisionální zkoušky stanoví a komisi jmenuje ředitel školy.

 

 

13. Zanechání vzdělávání

 

13.1 Rozhodl-li se student zanechat vzdělávání, sdělí to písemně řediteli školy. Formulář je dostupný v „Dokumentech“ G-mailu. Žádost podává student na studijní oddělení osobně nebo poštou.

 

13.2 Student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.

 

 

14. Přerušení vzdělávání

 

14.1 V odůvodněných případech může student písemně požádat o přerušení vzdělávání (formulář v „Dokumentech“ G-mailu). Žádost podává student na studijní oddělení osobně nebo poštou.

 

14.2 Přerušit vzdělávání studenta může povolit ředitel školy, a to na obvykle na dobu jednoho roku, nejvýše na dobu 2 let. Přerušení vzdělávání se zpravidla nepovoluje před úspěšným ukončením alespoň jednoho období („semestru“).

 

14.3 Po dobu přerušení vzdělávání student není studentem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pak pokračuje student v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, tj. v zásadě od začátku toho období, v němž nezískal všechna povinná hodnocení.

 

14.4 Studentovi může být na základě jeho písemné žádosti ukončeno přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání, nebrání-li tomu závažné důvody.

 

 

15. Opakování ročníku

 

15.1 Ředitel školy může studentovi, který nesplnil podmínky klasifikace pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů, které student uvede ve své písemné žádosti (formulář v „Dokumentech“ G-mailu). Žádost podává student na studijní oddělení osobně nebo poštou.

 

 

16. Uznávání dosaženého vzdělávání (uvolnění z výuky)

 

16.1 Student může písemně požádat o uznání předchozího uceleného dosaženého vzdělání nebo o uznání částečného dosaženého vzdělání, tj. o uvolnění z výuky některého předmětu (např. když daný předmět již úspěšně absolvoval na jiné vyšší odborné nebo vysoké škole, nebo získal z něho státní zkoušku), a od doby dosažení vzdělání neuplynulo více než 10 let.

 

16.2 Dosažené vzdělání je student povinen doložit prokazatelným způsobem.

 

16.3 Žádost o uznání dosaženého vzdělání student podává na studijní oddělení na začátku zimního období (do 15. září) nebo na začátku letního období (do 15. února) na příslušném formuláři dostupném v „Dokumentech“ G-mailu.

 

16.4 O uznání dosaženého vzdělání a o částečném či plném uvolnění z výuky a z hodnocení rozhoduje ředitel školy po vyjádření příslušného vyučujícího.

 

 

17. Absolutorium

 

17.1 Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů (Sociální politika, Metody sociální práce a Právo), z cizího jazyka a z obhajoby absolventské práce.

 

17.2 Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát.

 

17.3 Pokud se student ke zkoušce nebo k obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky, nebo nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku.

 

17.4 Student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Neuspěl-li student u absolutoria, přestává být studentem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Jestliže se student bez řádné omluvy ke zkoušce nebo k obhajobě nedostavil, nebo jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku nebo obhajobu vykonal neúspěšně.

 

 

18. Školní knihovna

 

18.1 Podrobnosti o zapůjčování materiálů upravuje Výpůjční řád.

 

 

19. Práva a povinnosti studenta ve vztahu k informačním technologiím školy. Informační a komunikační systém školy.

 

19.1 Student má právo využívat pro potřeby studia i vlastní technologická zařízení (notebook, IPad apod.). Student je plně odpovědný za provoz a využívání vlastních technologických zařízení. Nese plnou odpovědnost za škody způsobené škole provozováním těchto zařízení. Pro přístup do informačních technologií (sítě školy) využívá student pouze přidělená přístupová hesla, která jsou nepřenositelná. Student nese odpovědnost za veškeré činnosti spojené s jeho přístupovými údaji.

 

19.2 Student je v prostorách školy oprávněn tisknout a kopírovat studijní materiály. K těmto úkonům je studentům určena výhradně multifunkční tiskárna ve studovně. Přístup k tiskům a kopírování je zajištěn prostřednictvím osobní ISIC, nebo zapůjčené karty studenta.

 

19.3 Student má přísně zakázáno využívat informační technologie školy k jakýmkoli účelům, které nemají vztah k výuce či propagaci školy. Zvláště je pak zakázáno stahování nelegálního softwaru a multimedií (videa, filmy, obrázky, hudební tituly a podobné soubory). Porušení tohoto zákazu bude vnímáno jako hrubé porušení školního řádu ze strany studenta. Tím není vyloučen případný postih studenta vyplývající z porušení autorských práv či jiných právních předpisů.

 

19.4 Student má přísně zakázáno provádět instalace programů na technologická zařízení školy, případně měnit nastavení softwaru, pokud to není stanoveno výslovným pokynem vyučujícího.

 

19.5 Veškerá evidence studia, organizace výuky probíhá prostřednictvím informačního systému školy – ISVOŠ, poštovního serveru http://posta.vossp.cz, dokumentů na Google Disku a webových stránek školy www.vossp.cz.

 

19.6 Každý uchazeč o studium získá prostřednictvím elektronické přihlášky přístup do informačního systému (dále jen „IS“), kde se evidují potřebné osobní údaje. Za jejich správnost odpovídá sám student. Změny osobních údajů (bydliště apod.) provádějí studenti v informačním systému školy nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy nastala změna.

 

19.7 Vstup do IS je možný z webových stránek školy www.vossp.cz nebo z adresy http://vossp.isvos.cz. Zde jsou k dispozici veškeré informace o průběhu vzdělávání, učební plány, rozpisy učiva, evidence hodnocení studenta, zápis studenta do povinně-volitelných předmětů, na zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty, na pracoviště odborné praxe aj.

 

19.8 Student je povinen řídit se pokyny uvedenými v „Harmonogramu školy“ (VOSSP dokumenty na Google Disku).

 

19.9 Každý student školy získá po zápisu ke studiu školní emailovou adresu ve formátu „jmeno.prijmeni@vossp.cz“. Vstup na email je z adresy: http://posta.vossp.cz. Veškerou elektronickou komunikaci se školou a vyučujícími vede student prostřednictvím tohoto prostředí.

 

19.10 Při veškerém písemném styku se školou uvádí student vždy svou adresu, identifikační číslo a studijní skupinu.

 

 

20. Školné

 

20.1 Výše školného je stanovena na 3.000,– Kč ročně a hradí se ve dvou splátkách po 1.500,– Kč. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku ve výši 1.500,– Kč nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. Jinak student uhradí školné za zimní období nejpozději do 15. října. Školné za letní období je nutné uhradit nejpozději do 15. února.

 

20.2 Při přerušení vzdělávání nebo ukončení vzdělávání v průběhu školního roku se školné nevrací.

 

20.3 Ředitel školy může ve výjimečných případech (např. ze sociálních důvodů) snížit studentovi školné až o 50 %.

 

20.4 Snížení školného z prospěchových důvodů o 50 % je možné až po úspěšném uzavření hodnocení prvního ročníku. Průměr hodnocení všech předmětů za každé období zvlášť musí být nižší než 1,50. Žádné hodnocení nesmí být hodnoceno známkou „dobře“. Všechna hodnocení musejí být získána v řádném termínu.

 

20.5 Žádost o snížení školného lze podat na studijní oddělení pouze písemně na formuláři dostupném v „Dokumentech“ G-mailu jeden měsíc před datem splatnosti školného

 

 

21. Zdravotní pojištění

 

21.1 Student je povinen nahlásit zahájení, přerušení a ukončení vzdělávání ve VOŠ příslušné zdravotní pojišťovně do 8 dnů od zápisu ke vzdělávání, resp. ode dne přerušení nebo ukončení vzdělávání. K oznámení vzdělávání slouží formuláře pojišťoven a Potvrzení o studiu.

 

22. Výchovná opatření, ocenění studenta, vyloučení ze studia

 

22.1 Za reprezentaci školy či mimořádný čin může být studentovi vedoucím učitelem studijní skupiny či ředitelem školy udělena pochvala nebo jiné ocenění.

 

22.2 Udělení výchovných opatření oznámí škola studentovi s uvedením důvodu.

 

22.3 Za porušení školního řádu, obecně závazných právních předpisů a porušení obecně platných mravních zásad mohou být studentovi udělena kázeňská opatření.

 

22.4 Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení studenta ze školy, vyloučení studenta ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro studenta, jako jsou napomenutí vedoucího učitele studijní skupiny, důtka vedoucího učitele studijní skupiny, důtka ředitele školy.

 

22.5 Student může být ředitelem školy vyloučen ze studia, pokud závažným způsobem

a) porušil školní řád nebo obecně závazné právní předpisy,

b) porušil ve škole nebo na veřejnosti obecně platné mravní zásady,

c) nesplnil studijní podmínky stanovené učebním plánem.

 

22.6 Udělení kázeňského opatření nevylučuje případnou další občanskoprávní či trestněprávní odpovědnost studenta.

 

 

23. Závěrečná ustanovení

 

23.1 Studenti si jsou vědomi, že tento školní řád výslovně neobsahuje veškerá ustanovení, která upravují vzdělávání ve vyšší odborné škole. Student dodržuje zejména další předpisy školy a také obecně závazné předpisy.

 

23.2 Pokud tento školní řád u některých podání (žádostí studenta) apod. odkazuje na různé formuláře, je povinností studenta formuláře řádně použít. V opačném případě nebude k takovému podání brán zřetel.

 

23.3 Nebylo-li ve školním řádu (dalších příslušných předpisech) nalezeno řešení posuzované situace, může být záležitost vyřešena pomocí analogie za přiměřeného použití ustanovení nejbližšího. Ve sporných a jiných případech rozhodne ředitel školy.

 

 

24. Účinnost

 

24.1 Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.

 

24.2 Ruší se školní řád vydaný dne 1. září 2011.

 

 

 ______________________________________________

 

V Praze dne 29. srpna 2013
Ing. Milan Johanis, v. r.
ředitel školy
Školní řád byl schválen Školskou radou při VOŠ sociálně právní, Praha 10
dne 30. 8. 2013.