sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu

Odborná praxeOdborná praxe VOŠSP Praha 10


Odborná praxe je nedílnou a důležitou součástí vzdělávacího programu Sociální práce a Sociální pedagogika. Organizace odborné praxe je vázána na teoretickou přípravu studentů v průběhu 3 let studia (určeno pro denní i kombinované studium).Denní studium:

Celková časová dotace odborné praxe v denním studiu činí až 880 hodin.Odborná praxe probíhá ve dvou formách:


  • praxe souvislá (3 týdny v červnu daného školního roku)
  • praxe průběžná ( dva dny v týdnu v průběhu školního roku).

Souvislá praxe probíhá v 1 a 2. ročníku


praxe průběžná je realizována ve 2.ročníku ve dnech pondělí a úterý(ZS+LS), ve 3.ročníku ve dnech čtvrtek, pátek (ZS+LS).Kombinované studium:

Dle akreditačních podmínek vzdělávacího programu Sociální práce, je odborná praxe koncipována následovně: exkurzemi v odborných zařízeních, formou souvislé praxe a reflexí odborné praxe. Informace o organizaci odborné praxe získají studenti v 1.ročníku studia.Odborná praxe je realizována v odborných zařízeních:

sociální službě, ve státním sektoru a neziskové sféře. V rámci realizace odborné praxe je nutná 100% účast studenta na praxi. Výběr odborných pracovišť je v souladu s profilem absolventa Vzdělávacího programu Sociální práce a Sociální pedagogika. VOŠSP Praha 10 má smluvně navázanou spolupráci s odbornými pracovišti, které garantují kvalitu poskytované sociální služby dle Zákona 108/2006Sb o sociálních službách, ve školství, ve zdravotnictví (např. realizace odborné praxe na odděleních sociálně právní ochrany, ve speciálních školách, ve výchovných ústavech, v dětských domovech, domech seniorů, v nízkoprahových zařízeních, v nemocnicích, atd.)


Student v průběhu jednotlivých praxí naplňuje kritéria kompetenčních modelů a pracujeme s následujícími nástroji: portfolio, cíle učení, kompetence, důkazy, supervize.Organizační struktura odborné praxe:
  • Koordinátor odborné praxe oboru Sociální práce: PhDr. Markéta Zimová, PhDr. Věra Veselá

  • Koordinátor odborné praxe oboru Sociální pedagogika: Mgr. Lenka Lesařová, Mgr. Libuše Vránková Vránková