Sociální práce – kombinovaná formaTříleté vyšší odborné studium akreditovaného vzdělávacího programu 75-32-N/01 Sociální práce. Po jeho absolvování získají studenti označení „diplomovaný specialista“ (DiS.).Uplatnění absolventů


Absolventi se uplatní v širokém spektru institucí a organizací, které nabízejí sociální služby – např. v oblasti péče o rodiny a děti, péče o seniory, v sociální práci s osobami s postižením, v diagnostických a výchovných ústavech, krizových centrech, poradnách, na specializovaných pracovištích zabývajících se závislostmi, na sociálních odborech městských úřadů, na sociálních odděleních zdravotnických zařízení, apod.


Příklady pracovních pozic:


 • odborný asistent v sociálních službách
 • odborný a samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách
 • odborný sociální pracovník
 • odborný kontaktní pracovník
 • poradce v sociálních službách
 • odborný či samostatný resocializační pracovník
 • koordinátor pečovatelské služby

Podle dosavadních zkušeností našich absolventů jsou možnosti uplatnění velmi dobré.Studium


Vyšší odborné studium je koncipováno v souladu s novými požadavky na profesi sociálního pracovníka a ve spolupráci se zahraničními školami obdobného typu. Důraz je kladen na získání praktických dovedností potřebných pro profesionální sociální práci. Studium probíhá vždy jeden pracovní den v týdnu.Profilové předměty


 • Sociální politika
 • Metody sociální práce
 • Právo

Důležitou součástí celého studia je odborná praxe v různých sociálních institucích a organizacích.První ročník studia je zaměřen více teoreticky. Vyučují se předměty:

 • Filozofie a etika
 • Sociologie
 • Psychologie
 • Metody sociální práce
 • Právo
 • Sociální politika
 • Základy pedagogiky
 • Orientace v sociální síti
 • Zdravotní nauky
 • Speciální pedagogika
 • Anglický jazyk nebo Německý jazyk
 • Základy ekonomie
 • Kultura osobního projevu
 • Aplikovaná výpočetní technika

 • Odborná praxe v 1. ročníku
  • V 1. ročníku je souvislá odborná praxe realizována formou: 90 hodin v letním období daného školního rokuVe druhém a třetím ročníku je část předmětů povinných, část výběrových.


Povinné předměty:

 • Sociální patologie
 • Psychiatrie
 • Sociální zabezpečení
 • Právo

 

Výběrové předměty:

 • Metody práce s vybranými skupinami klientů
 • Základy psychoterapie
 • Krizová intervence
 • Psychosociální výcvik
 • Management sociálních služeb
 • Projektový management
 • personální řízení
 • Základy podnikání
 • Finanční a právní gramotnost

 • Odborná praxe ve 2. a 3. ročníku:
  • Ve 2. ročníku je realizována souvislá odborná praxe formou: 90 hodin v letním období daného školního roku
  • Ve 3. ročníku je realizována souvislá odborná praxe prostřednictvím předmětu OSS formou exkurzí do sociálních zařízení

 Absolutorium


Tříleté studium je zakončeno absolutoriem. Jedná se o odbornou zkoušku, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů (Sociální pedagogika, Právo a Sociální patologie), zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce (v rozsahu cca 40 stran) a její obhajoby. Po úspěšném vykonání absolutoria mají absolventi školy právo používat označení „diplomovaný specialista“ (DiS.).Školné

Podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno školné na 1 500 Kč za studijní období, tj. 3 000 Kč za školní rok.Ubytování

Ubytování pro studentky naší školy je možné v KDM u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2.
Tel. +420 281865584 | +420 602878333.


sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu