Inovace oboruInovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze (2011-2013)


Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/33319
Prioritní osa 3 – Modernizace počátečního vzdělávání


Anotace projektu:


Cílem projektu je modernizovat profil absolventa na VOŠSP v souladu s aktuálními trendy v oblasti sociální práce, především nárůstem podílu neziskových organizací na poskytování sociálních služeb, situací na trhu práce a nárůstem počtu osob ohrožených rizikovým chováním v hlavním městě Praha.
Stávající obor vzdělání Sociální práce byl nově akreditován v oblasti povinně volitelných předmětů s vyšším podílem dovedností absolventa v řízení a chodu neziskových organizací včetně fundraisingu, projektového managementu, podnikání v oblasti sociálních služeb a orientací ve finanční gramotnosti.


Dále byl vytvořen nový vzdělávací program Sociální pedagogika. Absolventi se uplatní při výchovném působení a organizaci volnočasových aktivit mládeže i dospělé populace ohrožené rizikovým chováním. Takových specialistů je na trhu práce nedostatek – částečně i proto, že profil absolventů z VŠ, které nabízejí obor Sociální pedagogika (bakalářské i magisterské studium), je zaměřen příliš teoreticky či manažersky a chybí profesní dovednosti a zkušenosti s práce s klienty a cílovými skupinami.
Uplatnění absolventů vzdělávacího programu Sociální pedagogika vychází jednak ze zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, konkrétně §110, z něhož vyplývají požadavky na kvalifikaci sociálního pracovníka, resp. pracovníka v sociálních službách. Další oblasti uplatnění skýtá zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., který definuje uplatnění jako vychovatel podle odst. 1 §16, pedagog volného času (§17) a asistent pedagoga (§20).


V současné době probíhá pilotní výuka v obou nově akreditovaných vzdělávacích programech, získávají se zpětné vazby od vyučujících i od studentů, průběžně se zjišťují aktuální požadavky trhu práce na absolventy inovovaných oborů, dokončuje se příprava nových studijních materiálů (skript) k inovovaným modulům a probíhají školení, která si kladou za cíl zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků.
Projekt vznikal na základě široké spolupráce s hlavními sociálními partnery VOŠSP v oblasti sociální práce a sociálních služeb.
Všechny modernizační aktivity podpoří strategické cíle rozvoje VOŠSP k udržení a zvyšování renomé školy jako nejvýznamnějšího poskytovatele vzdělání v oboru Sociální práce a Sociální pedagogika v hlavním městě Praha.


sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu