Registrace na studium Asistent pedagoga

24.10.2018

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících.


Kurz je akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MŠMT-6834/2018-2-392


Termín konání: 02.11.2018 – 07.01.2019


Tento kurz je podpořen v rámci projektu „Zajištění vzdělávání asistentů pedagoga“ – Celoměstské programy vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018


Místo konání: Jasmínová 3166/37a, (dříve Jahodová 2800) 106 00 Praha 10


Doprava MHD: zastávka Sídliště Zahradní Město, tramvaje: 22, 26, 57, 59, autobus: 177


Délka kurzu: Vzdělávací program zahrnuje celkově 124 hodin výuky, 84 hodin teoretické výuky a 40 hodin odborné praxe.


Přednáší:
Mgr. Bc. Lenka Lesařová, Mgr. Libuše Vránková, Mgr. Vlasta Vedralová, Mgr. Evženie Mačková,
Mgr. Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.


Obsah kurzu:
Teoretická výuka je složena ze čtyř tematických okruhů a praxe
Tematický okruh – Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
Tematický okruh – Podpora žáka
Tematický okruh – Systém péče o žáka
Tematický okruh – Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta
PRAKTICKÁ VÝUKA nabízí 40 hodin praxe, garanty jsou vybraná školská zařízení, s nimiž má škola uzavřenou Smlouvu o zajištění odborné praxe účastníků.


Cena kurzu: 4.200 Kč (pro studenty VOŠSP je cena zvýhodnění)


Podmínky úspěšného absolvování kurzu:
min. 80% účast v teoretické výuce
min. 80% účast na odborné praxi
úspěšné složení závěrečné zkoušky
úspěšná obhajoba závěrečné práce
reflexe odborné praxe


Závěrečné hodnocení účastníků:
závěrečná ústní zkouška z předmětu Sociální pedagogika
kolokvium z předmětu Metody podpory žáka
obhajoba závěrečné práce
Reflexe odborné praxe (předložené portfolio)


Po ukončení kurzu každý absolvent obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v systému DVPP.
Benefity:
Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v systému DVPP, studijní materiál, občerstvení.


REGISTRACE ZDE

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu