Přihláška ke studiu

Elektronická přihláška ke studiu

Pro přihlášení do přijímacího řízení je nutné dodat:

1. Elektronickou přihlášku

Elektronickou přihlášku vyplní uchazeč zadáním všech povinných údajů. Po úspěšném přijetí přihlášky bude automaticky odeslána na e-mailovou adresu uchazeče zpráva o registraci s uvedením přístupových údajů do informačního systému školy, dále jen ISVOŠ. Doporučujeme tuto zprávu s údaji neprodleně uložit, aby nedošlo k jejich zbytečné ztrátě.

2. Vytištěnou přihlášku s podpisem

Vyplněnou elektronickou přihlášku lze vytisknout po přihlášení do systému ISVOŠ kliknutím na odkaz: Vytisknout přihlášku. Vytištěnou přihlášku je nutné podepsat! Na vytištěné přihlášce nevyplňujte potvrzení lékaře!

3. Maturitní vysvědčení

Úředně ověřená kopie. Neověřená kopie nebude vyhodnocena.

4. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělání v oboru

Potvrzení vystavené po 1. únoru 2019.

Lékařské potvrzení ke stažení zde.

Nedostatečně vyplněné potvrzení nebude vyhodnoceno.

5. Potvrzení o praxi nebo zaměstnání

Potvrzení o praxi není povinným dokladem pro přijímací řízení.

Pokud uchazeč praxi nebo zaměstnání skutečně konal, doloží originál nebo úředně ověřenou kopii potvrzení vydané příslušnou organizací s razítkem a podpisem a uvedením rozsahu a druhu vykonané praxe.

Při vyhodnocení budou brány v úvahu pouze absolvované praxe tohoto typu:

  • odborné praxe absolvované v rámci studia SŠ v sociální, pedagogické, zdravotnické a příbuzné oblasti
  • zaměstnání v oboru (pracovní smlouva, DPČ, DPP) v sociální, pedagogické, zdravotnické a příbuzné oblasti
  • aktivit – jednorázové akce, dobrovolnická činnost, apod.

V případě, že v doloženém potvrzení bude chybět razítko, podpis a nebude uveden rozsah a druh praxe, nedojde k jeho vyhodnocení.

Pokud uchazeč praxi nebo zaměstnání nekonal, doloží jen doklady zmíněné v bodě 1 – 4 viz výše.

Vytištěnou přihlášku s povinnými přílohami, vše v písemné podobě, zašle uchazeč poštou v obálce označené „PŘIHLÁŠKA“ na adresu:

Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní
Jahodová 2800/44
Záběhlice
106 00 Praha 10

O přijetí či nepřijetí Vás bude škola informovat prostřednictvím výsledků přijímacího řízení, které budou zveřejněny na webových stránkách školy, v systému ISVOŠ, na veřejně přístupném místě v areálu školy a písemně vždy v daném termínu určeném pro jednotlivá kola přijímacího řízení. Více informací o termínech přijímacího řízení naleznete v sekci: Termíny přijímacího řízení

Upozornění

Ke studiu na VOŠSP Praha 10 lze podat přihlášku pouze na jeden vzdělávací program a jednu formu studia. V případě, že se uchazeč rozhodne pro změnu vzdělávacího programu nebo pro změnu formy studia, zašle stručnou e-mailovou žádost o provedení příslušné změny na adresu studijni@vossp.cz.

Pokud uchazeč neuspěje u maturitní zkoušky, požádá o převedení přihlášky do 3. kola přijímacího řízení formou stručné e-mailové zprávy na adresu studijni@vossp.cz a maturitní vysvědčení doloží do 20. září 2019.

Informace poskytuje studijní oddělení VOŠSP Praha 10

e-mail: studijni@vossp.cz
telefon: +420 272 661 203